12 July 2013

သာတူညီမွ်အခြင္႔ရခ်င္ေသာ မိန္းမ

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြက ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔ တန္းတူညီမွ်အခြင္႔အေရးရၾကပါတယ္ဆိုတဲ႔ စကားေျပာသံၾကားရံုနဲ႔တင္ ကၽြန္မ စိတ္မေကာင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဥပေဒေရးရာကို နကန္းတလံုးမွ် မသိသူပင္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒအရ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္မရွိတာ။ မယားၿပိဳင္ယူခြင္႔ေပးထားတာကို မမွ်တဘူးလို႔ နားလည္လက္ခံႏိုင္မယ္ဆုိပါလွ်င္ အခြင္႔အေရးတူညီပါတယ္လုိ႔ေျပာေနတဲ႔သူမ်ားဟာ ဘယ္အတြက္ေၾကာင္႔ ထိုအခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ဆိုႏုိင္ပါလဲလို႔ အ႔ံၾသမဆံုးျဖစ္ရပါတယ္။

'မိန္းမေတြရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးဆင္းရဲဟာ လင္တူမယားရွိျခင္းပဲ'ဆိုတာ ထိုသူေတြ တကယ္ပဲ ကိုယ္ခ်င္းမစာႏုိင္တာလား။

လူမႈေရးၿပီးေတာ႔ ေနာက္ထပ္ထင္ရွားတဲ႔အခ်က္မွာ ပညာေရးပိုင္းျဖစ္ၿပီး (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ျပခဲ႔ဖူးေသာ) ပညာေရးမွာ ေဆးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင္႔အမွတ္ကအစ တူညီမႈမရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုစီရင္သူတုိ႔ရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ႔ ေတာၿခံဳအံုၾကားေနရာေတြကို (ဆရာဝန္)အမ်ိဳးသမီးေတြက တာဝန္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္လို႔ပါတဲ႔။ ထိုစကားမွာ ျမန္မာျပည္အစြန္အဖ်ား ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ႔ေဒသေတြမွာ စာသင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာမေလးမ်ားကို သြယ္ဝိုက္ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္တာမုိ႔ အလြန္ပဲ အားနာစရာေကာင္းလြန္းလွပါတယ္။

အားလံုးသိေတာ္မူၾကတဲ႔အတုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးက႑မွာ ၇၆.၄၆% ေသာ ဝန္ထမ္းေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ၿပီး မူလတန္းေက်ာင္းမွ် အႏုိင္ႏုိင္တည္ရတဲ႔ ထိုေက်းရြာေလးမ်ားမွာ တုိက္နယ္ေဆးရံုဆိုတာ အေဝးဆံုးအရပ္မွာရယ္ေလ။ တကယ္ေတာ႔ ေဆးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင္႔သာမကဘဲ အဆင္႔ျမင္႔ပညာေရးမွာ အမ်ိုဳးသမီးေတြ/မိန္းကေလးငယ္ေတြမွာ ႏွိမ္႔ခ်ခြဲျခားခံေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ရဲ႕ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင္႔ကိုပင္ က်ား၊ မ ခြဲျခားကာ သတ္မွတ္မႈေၾကာင္႔
ေဆးတကၠသိုလ္ က်ား (၄၉၀)၊ မ (၅၀၈)
 ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (အဆင္႔ျမင္႔) က်ား ( ၅၀၀)၊ မ (၅၀၄)
သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္ က်ား (၄၆၉)၊ မ (၅၀၁)
မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ (အဆင္႔ျမင္႔) က်ား (၄၈၅)၊ မ (၄၉၇)

အစရွိသျဖင္႔ က်ား၊မ ဝင္ခြင္႔အမွတ္မတူညီ ခြဲျခားထားမႈကို ေတြ႔ရွိရႏုိင္ပါတယ္။ ေယာက္်ားေလးထက္ ရမွတ္တူေနပါလွ်က္ မိမိသင္ၾကားခ်င္ေသာ ပညာရပ္ကို သင္ၾကားခြင္႔မရွိဘဲ စြန္႔လႊတ္လိုက္ရေသာ မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ဘဝဟာ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေနပါသည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါရဲ႕လား။ အဆင္႔ျမင္႔ပညာေရးေတြကို သင္ၾကားႏုိင္ခြင္႔က ေယာက္်ားေတြကိုုသာ ဦးစားေပးထားတဲ႔ စနစ္မွာ တည္ထားသမွ် ကာလပတ္လံုး မိန္းကေလးေတြ လိုခ်င္တဲ႔ ပညာေရးကို လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးေနရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠာသ္ိုလ္ပညာေရးစနစ္မွာ ေယာက္်ားေတြကို အဓိကထား အခြင္႔ထူးမေပးဘဲ ပညာရည္ျမင္႔၊ ဥာဏ္ရည္ျမင္႔တဲ႔သူကို ဦးစားေပးတဲ႔စနစ္ ဘယ္အခ်ိန္မွ ျဖစ္လာႏုိင္ပါေတာ႔မလဲ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္/ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ္႔ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြဟာ ယေန႔ထက္တုိင္ ပညာေရႊအိုးကို ယေန႔ထက္တုိင္ တန္းတူညီမွ်ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔မရႏုိင္ေသးပါဘူး။

အခုလည္းတဖန္ အမ်ိဳးေစာင္႔ဥေပဒကို အတည္ျပဳရန္ႀကိဳးစားေနသူမ်ား၊ ျပည္႔တန္ဆာကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ရႈတ္ခ်ေနသူမ်ားေၾကာင္႔ တန္းတူညီမွ်လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုတာ မိန္းမေတြအေနနဲ႔ မထိုက္တန္အရာလား၊ မေမွ်ာ္မွန္းသင္႔သည္႔ အရာလားလုိ႔ ဆင္ျခင္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပည္႔တန္ဆာကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္သည္႔သူမ်ားက ျပည္႔တန္႔ဆာမ်ားမွာ လိင္ဆက္ဆံရံုသာ အသံုးခ်သင္႔ေသာအရာမ်ား (sex objects)သာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒရဲ႕အေစာင္႔ေရွာက္ကို မရယူသင္႔ေသာ၊ လူ႔အခြင္႔အေရးမေတာင္းဆိုသင္႔ေသာ လူသားမ်ားလုိ႔ သတ္မွတ္ေလသလား။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ႔သူေတြျဖစ္တာမုိ႔ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခြင္႔မေပးတဲ႔ အမ်ိဳးေစာင္႔ဥေပဒေတာင္ ျပဌာန္းၿပီး လြတ္လပ္ခြင္႔ကို ခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္ရေလသလား။ ယေန႔ေခတ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ၁၈ ရာစု၊ ၁၉ ရာစုအမ်ိဳးသမ်ားမ်ားကဲ႔သို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈကအစ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင္႔မရသင္႔ဘဲ ဥပေဒျဖင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္မွ သင္႔ေတာ္ေကာင္းမြန္မယ႔္သူမ်ားသာလို႔ ႏွိမ္႔ခ်သတ္မွတ္ခ်င္တာလားဟုပင္ ေတြးေတာဝမ္နည္းစရာ
ျဖစ္ေနပါတယ္။

အျမင္မေတာ္သူအေနျဖင္႔ ခံစားရသမွ်ကို ရင္ဖြင္႔ေနမိေပမယ္႔ အထက္ပါဥေပဒမ်ားႏွင္႔ ကၽြန္မမွာ တိုက္ရိုက္သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိ၊ အက်ိဳးခံစားခြင္႔လည္း မရွိပါဘူး။ ကၽြန္မအေနျဖင္႔ မယားၿပိဳင္ထားမယ္႔ အမ်ိဳးသားႏွင္႔ လက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳရန္လည္း စိတ္မကူး၊ ေဆးတကၠသိုလ္ျပန္တက္ဖုိ႔လည္း ဆႏၵမရွိ၊ လိင္အလုပ္ျဖင္႔ အသက္ေမြးေနသူ မဟုတ္ပါဘူး။ လူေၾကာက္သူ၊ စကားလံုးေတြ ထိအရွမွာ ေၾကကြဲမဆံုးသူ၊ သာတူညီမွ်လူအခြင္႔အေရးမရွိတဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ လူျဖစ္ရျခင္းကို ရွက္ရြံသူ၊ မတရားမႈေတြ ႀကီးစိုးေနတာျမင္လွ်က္ လက္ပိုက္ႏႈတ္ပိတ္ၾကည္႔မေနခ်င္သူသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခက္တာက  အမ်ိဳးကိုေစာင္႔ေရွာက္ဖို႔ အရိုးကို စည္းရိုးထိုးၿပီး ကာမယ္ ဆိုတဲ႔ ေရရြတ္သံဟာ ေယာက်္ားမ်ားရဲ႕ အတၱဗဟိုျပဳခ်စ္စိတ္ကို အေျခခံထားသလားလုိ႔ သံသယရွိလာသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။စာအုပ္မွာ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းကို အေၾကာင္းသံုးခ်က္ လူဘံုအလယ္ဝန္ခံျခင္း၊ ေထာက္ပံ႔ျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းတုိ႔ကို (3Ps;Profess,Provide,Protect) ၾကည္႔လုိ႔ သိႏုိင္တယ္ ဟူသတတ္။ ထိုအခ်က္သံုးခ်က္ကို လက္မခံျငင္းပယ္ေသာ မိန္းမမ်ားကိုလည္း ေယာက်္ားမ်ားက မခ်စ္လိုဘဲ ျငဴစူကာ မၾကည္ျဖဴႏုိင္ေတာ႔ပါတဲ႔။ ထိုစာအုပ္ဖတ္ၿပီးတဲ႔အခါ ကၽြန္မစိတ္ဝယ္ထင္လာသည္မွာ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ မိန္းမအေပၚအခ်စ္မွာ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေလးမ်ားကို ခ်စ္တဲ႔အခ်စ္နဲ႔ ဘာမ်ားကြဲျပားပါသလဲ ဟူ၍။

ကၽြန္မရဲ႕ေၾကာင္ေလးမ်ားမွအစ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေလးမ်ားကို အစစအရာရာလုိေလေသးမရွိရေအာင္ ကၽြန္မ ေထာက္ပံ႔ႏိုင္ပါတယ္။ မွဲ႔တစ္ေပါက္မွ မစြန္းရေအာင္လည္း ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္မပိုင္ဆိုင္ေသာ တိရစၱာန္ေလးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း လူသိရွင္ၾကား ဝံ႔ၾကြားေျပာဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကၽြန္မရဲ႕ ခ်စ္စိတ္က မြန္ျမတ္တင္႔တယ္ပါရဲ႕လား။

မတၱာဆိုတာ သူ႔အက်ိဳးကို လုိလားျခင္းလုိ႔ အနက္ဖြင္႔ၾကတယ္ မဟုတ္ပါလား။ ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိကရဲ႕ ေမတၱာတရားဆိုတဲ႔ စာအုပ္ထဲမွာ ဆရာေတာ္က ဥပမာေပးခဲ႔သည္႔အတုိင္း ငွက္ကေလးမ်ားကို ခ်စ္လုိ႔ ၊ သူ႔ကို အကာအကြယ္ေပးေစာင္႔ေရွာက္ခ်င္လုိ႔ ေလွာင္အိမ္ထဲမွာ ထားျခင္းဟာ သူ႔ကိုခ်စ္ရာမေရာက္ဘဲ ကိုယ္႔ကို ခ်စ္တာပဲျဖစ္ေနပါလိမ္႔မယ္။ အခ်စ္စစ္ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ႏွင္႔ထပ္တူေမတၱာထား အခြင္႔အေရးေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

‘တကယ္႔ေမတၱာအစစ္အမွန္နဲ႔ခ်စ္ရင္ ကိုယ္ခ်စ္တဲ႔သူကို ကိုယ္႔ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ႏုိင္တဲ႔သူ၊ ကိုယ္႔အသိဥာဏ္နဲ႔ကိုယ္ စဥ္းစားႏိုင္တဲ႔သူ၊ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔သူ၊သြားရဲ လာရဲ ၊ေျပာရဲ ဆိုရဲ၊ လုပ္ရဲ ကိုင္ရဲတဲ႔သူ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္တယ္။ စာ - ၃၇’ ‘မစဥ္းစားရဲေအာင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာလဲ ေမတၱာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္က ေနရာတကာ စဥ္းစားေပးတာ၊ ဆံုးျဖတ္ေပးတာ ေမတၱာမဟုတ္ဘူး။ စာ-၄၀’ လို႔ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ေမတၱာတရားစာအုပ္ထဲမွာ ဆိုထားပါတယ္။


ထိုသို႔ အသိဥာဏ္ေပးေဝးခဲ႔တဲ႔ ဆရာေတာ္ဘုရားနဲ႔ ‘ငါ ဘုရားက ဝိနယအားလံုးကို ေဟာထားၿပီးၿပီ။ ဒါဟာ သင္တုိ႔ရဲ႕ ဆရာပဲ။ ငါဘုရားဟာ သင္တုိ႔အေပၚမွာ အႀကီးအကဲအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္လုိသူ မဟုတ္ပါဘူး။’လုိ႔ မိန္႔ဆိုခဲ႔တဲ႔ မည္သူ႔ကိုမွ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လုိျခင္းသေဘာ စိုးစဥ္းမွ်မရွိေသာ၊ ေမတၱာေတာ္အနႏၱျဖင္႔ ျပည္႔စံုေတာ္မူေသာျမတ္စြာရားရွင္ကို ၾကည္ညိဳမဆံုးျဖစ္ရပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေပးမယ္ဆိုပါလွ်င္ 3Ps ဆိုတာထက္ လြပ္လပ္ညီမွ်ျခင္းကိုသာ ကၽြန္မ ရယူလုိပါတယ္။ အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာ ၊ ခံစားမႈဆုိင္ရာ ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မွီခုိေႏွာင္တြယ္မႈအလံုးစံုကင္းအာင္၊ တရားသိျမင္ၿပီး လြတ္လပ္ေအးခ်မ္းသူျဖစ္ေအာင္ ေဟာေျပာလမ္းညႊန္ေပးျခင္းျဖင္႔ အဆင္႔ျမင္႔ဆံုးေသာ ေမတၱာကိုေပးခဲ႔ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ေမတၱာရိပ္မ်ိဳး ကိုသာ လိုလားေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

‘တကယ္ခ်စ္ရင္ လူႀကီးျဖစ္ခြင္႔ ေပးရတယ္'လုိ႔ ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက အမိန္႔ရွိသလို အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တကယ္ေလးစားတယ္ဆိုရင္ လူႀကီးျဖစ္ခြင္႔ဆိုတဲ႔ ေယာက်္ားမ်ားနဲ႔တန္းတူအဆင္႔ရွိတဲ႔ လြတ္လပ္ညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မႈတုိ႔ကို ေပးရပါလိမ္႔မယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဒီညီမွ်မႈကို ေမတၱာနဲ႔လည္း မရ၊ ေတာင္းဆိုရံုနဲ႔ မေပး၊ တြန္းလွန္တုိက္ခိုက္မွ နီးစပ္ႏုိင္မယ္႔ အခြင္႔အေရးျဖစ္သြားမယ္ဆိုပါလွ်င္ ကၽြန္မတို႔ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းတစ္ခုလံုးဟာ ဘယ္လုိအဆင္႔အတန္းပါလဲလုိ႔ သံုးသပ္စရာျဖစ္ေနပါတယ္။

 .............................................................................

 အမွန္စကားဆိုရပါလွ်င္ လူတကာႏွင္႔အညီ ဂုဏ္သိကၡာရွိ လူ႔အခြင္႔အေရးတန္းတူရ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးဆိုၿပီး ေခါင္းေမာ႔ကာ ေနခ်င္တဲ႔သူပါ။ အခုေတာ႔ ဒီအက်ည္းတန္ေၾကာက္ရြံ႕စရာေကာင္းတဲ႔ မမွ်တမႈေတြ အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေနရျခင္းကပင္ ေၾကကြဲစရာေကာင္းလြန္းလွပါၿပီ။ ။

 မယ္႔ကိုး

2 comments:

ထရီဆာ (Teresa) said...

ဟုတ္တယ္ ညီမေလး မယ့္ကိုး၊ အမကိုယ္တိုင္လည္း ျပည့္တန္ဆာဥပေဒကို ကန္႔ကြက္တဲ့ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကို ျမင္ေတြ႕ဖူးတယ္၊ သူတို႔ ပါးစပ္က ေျပာေနၾကတဲ့ စကားသံေတြကိုေတာင္ ၾကားဖူးပါရဲ႕၊ ျပည့္တန္ဆာ အမည္တပ္သူတိုင္းကလည္း သမာအာဇီ၀နဲ႔ သူတုိ႔ခႏၶာကို အရင္းျပဳၿပီး ရွာေဖြၾကသူေတြပါပဲ၊ သူတို႔လည္း ကိုယ္ေတြလို နည္းတူ မိန္းမသားေတြပါ၊ သူတုိ႔ကေကာ ဒီလိုမ်ိဳး လုပ္ခ်င္လုိ႔ လုပ္ေနၾကတယ္လုိ႔ ဘယ္သူက တတ္အက္ေျပာဆိုႏိုင္မွာလဲ?
တခါဆို ၾကားဖူးပါတယ္ "အခုမွ လိုင္းစ ၀င္လာတဲ့ မိန္းကေလးကို ဧည့္သည္က သတ္မွတ္ခ်ိန္ ထက္ ေက်ာ္သြားတာကို အခေၾကးေငြ မေပးလုိ႔ ဒီ ျပည့္တန္ဆာမေလးရဲ႕ စီနီယာလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ဧည့္သည္နဲ႔ အခ်င္းမ်ားၾကတာ" ဒါမ်ိဳး အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးဆို ဒီ ကေလးမေလး(ျပည့္တန္ ဆာ)က ဘယ္လို တိုင္တန္းမလဲ?

ဒါေတာင္ Publish ခ်ျပလုိ႔ မျဖစ္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတာင္ အမ ေတြ႕ဖူးတယ္၊ သူတို႔အတြက္ ဥပေဒဆိုတာလည္း လိုအပ္တယ္ေလ ။

တခါတေလလည္း မေယာင္ရာ ဆီလူး ၾကတဲ့ အျဖစ္ အပ်က္ေတြျမင္ေတြ႕ရေတာ့လည္း လူ႔ခႏၶာကိုယ္သာႀကီးထြားလာၾကရယ္သူေတြလုိ႔ ျမင္မိတယ္ ။

ရိုးေၿမက် said...

အခ်စ္စစ္ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ႏွင္႔ထပ္တူေမတၱာထား အခြင္႔အေရးေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။ ဟုတ္တယ္ေနာ္မမ။ မမွ်တမႈေတြကေတာ့ ဆက္ၿပီးရိွေနဦးမွာပဲေနာ္ မမ။ လူအခြင့္အေရးရတဲ့ ၿမန္မာအမ်ိဳးသမီးအၿဖစ္ ေခါင္းေမာ့ႏိုင္မွာပါ တေန႕ေန႕ ။ အတူတူေမာ့ႀကမယ္ ။